SĄVOKOS

Pardavėjas – fizinis asmuo parduodantis pirkėjui gintarą.

Pirkėjas – UAB ”EPELSTONE”.

Prekė – gintaro žaliava, gintaro gaminiai.

Sutartis – gintaro žaliavos ar gintaro gaminių pirkimo – pardavimo sutartis.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Pardavėjas Sutartį sudaro visiškai laisva valia. Sudarydamas sutartį Pardavėjas parduoda Pirkėjui Prekę.

Pirkėjas perka Pardavėjo parduodamą Prekę ir atsiskaito už ją Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka. 

Pardavėjas patvirtina, kad Prekės nėra įkeistos, nėra jokių apribojimų dėl Prekių naudojimo, disponavimo, valdymo, jokie tretieji asmenys nėra pareiškę jokių pretenzijų dėl Prekių bei joks ginčas teisme dėl Prekių nevyksta.

PREKIŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

Pardavėjas norėdamas Pirkėjui parduoti prekes užpildo anketą, kurį yra neatskiriama Sutarties dalis, pasirašo Sutartį ir ją kartu su anketa, bei Preke atiduoda kurjeriui arba palieka Lietuvos pašte.

Kurjeriui arba Lietuvos paštui perduodama Prekė ir Sutartis yra supakuojama į kurjerio atsivežtą voką arba Lietuvos pašto atsiųstą voką.

Kurjeris arba Lietuvos paštas Prekę įteikia Pirkėjui.

Pirkėjas per 24 val. nuo Prekės gavimo momento įvertina Prekę ir perveda į Pardavėjo nurodytą sąskaitą pinigus už Pardavėjo parduotą Prekę.

Prekė yra įvertinama Pirkėjo pagal pateiktą Prekių vertinimo schemą, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Pirkėjas pasilieka teisę Prekę vertinti žemesne, nei vertinimo schemoje nurodyta, kaina, jei prekė yra nekokybiška ir neatitinka vertinimo schemoje nurodytų kriterijų.

Jei Pardavėjas nesutinka su Pirkėjo Prekės įvertinimu ir jam pervesta pinigų suma už Prekę, Pardavėjas per 72 val. nuo pinigų iš Pirkėjo gavimo momento turi teisę grąžinti Pirkėjui jo pervestą pinigų sumą. Per 72 val. nuo pinigų sumokėjimo momento Pirkėjas atgal gavęs Pardavėjui sumokėtą pinigų sumą grąžina Pardavėjui Prekę.

Prekė atgal Pardavėjui yra išsiunčiama iškart po pinigų gavimo. Pardavėjas Prekę atgal gauna pagal kurjerių arba Lietuvos pašto numatytus pristatymo terminus.

Pirkėjas visais atvejais pasilieka teisę nepirkti Pardavėjo parduodamos Prekės. Jei Pirkėjas atsisako pirkti Prekę, jis ją Pardavėjui išsiunčia atgal Pardavėjo nurodytų adresu per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekės gavimo momento. Pirkėjas atsisakydamas pirkti Prekę neturi nurodyti priežasčių dėl kurių jis Prekės neperka.

GARANTIJOS

Pardavėjas pareiškia, kad yra susipažinęs su Sutarties sąlygomis. Pardavėjui yra aiškios ir suprantamos Sutarties sąlygos.

Pardavėjas Prekę parduoda laisva valia.

 Pardavėjas turi absoliučią teisę nesinaudoti Bendrovės paslaugomis.

Praėjus Sutartyje numatytam terminui dėl Prekės grąžinimo Pardavėjas negali pareikšti jokių pretenzijų Pirkėjui.

Pirkėjas patvirtina, kad  Pardavėjo Parduodamą Prekę įvertins, remdamasis Sutartyje numatytos Prekės vertinimo schemos pagrindu ir atsiskaitys už Prekę Sutartyje numatytais terminais.

PARDAVĖJO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė patvirtina, kad ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

Pardavėjas sutinka, kad jam siunčiant Sutartį ar kitaip bendraujant su Bendrove, ši gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų Pardavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patvirtinimo, sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, įsiskolinimo valdymo, apgaulės prevencijos, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo  prevencijos bei kitose sutartyse su Pardavėju nurodytais tikslais bei šiais tikslais perduotų turimus Pardavėjo duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris, asmens dokumentų duomenys, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, parašas, darbdavys, darbovietė, ieškomų asmenų registro informacija ir kiti Pardavėjo pateikti bei anketoje nurodyti duomenys, taip pat kita su įvardintais duomenimis susijusi informacija.

Pardavėjas sutinka, kad Bendrovė įrašytų šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti. 

SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Sutartis pasibaigia Pardavėjui pardavus, o Pirkėjui nupirkus Prekę ir tinkamai už ją atsiskaičius.